Tuotteet

Vuoden 2016-17 valmennuksessa kehitetyt taidepalvelut

> Kuntouttavan työtoiminnan etäyksilövalmennuspilotti

Yhteistyössä Hyvinvoinnin välitystoimisto, Työnvuoksi ry, Laptuote-säätiö ja Eksote

Pilotoinnin tavoitteena on kehittää vaihtoehtoinen kanava yksilövalmennukseen etäpalveluna. Asiantuntijat kuntouttavan työtoiminnan kentältä ovat koonneet yhteistyössä sisällön etävalmennukseen.

Visuaalisen ilmeen ja käytettävyyden suunnittelussa asiantuntijoina ovat taiteen ja palvelumuotoilun ammattilaiset, jotka asiantuntijuudellaan tuovat omat kehitysehdotuksensa sivuston toimivuuteen hyvinvointialan asiantuntijoiden rinnalla.

Visuaalisessa ilmeessä on huomioitu värit ja muodot selkeän kokonaisuuden osina.  Esimerkiksi tekstiin on valittu lukihäiriöisille sopiva kirjasintyyli, jotta sisältö palvelisi mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa.

Sivuston käytettävyys varmistetaan palvelumuotoilun keinoin suunnittelu- ja testausvaiheessa. Etäyksilövalmennusalustan sisältö on mietitty helppokäyttöiseksi ja asiakasystävälliseksi. Suunnittelun keskiössä ovat sisällön laadukkuus, eri osien löydettävyys, toiminnanohjauksen toimivuus ja visuaalisesti miellyttävä ulkonäkö.

Monialaisessa yhteistyössä on luotu palveluympäristö, joka antaa valmiudet toimivuuden testaukseen itse käyttäjillä. Pilotista kerätään palautetta asiakkailta joustavaa jatkokehitystä ja uusien toimintojen lisäämistä varten.

Asiantuntijoina pilotoinnissa ovat Hyvinvoinnin välitystoimiston Tatu ja Sote valmennuksesta Minna Rautio sosionomi (AMK), taide-ja palvelumuotoilija Johanna Järvelä (TaM) ja tuote- ja palvelumuotoilija Janika Holm (Muotoilija Amk)

Asiantuntijaryhmä:

Minna Rautio, sosionomi (AMK) Psykiatrisen hoitotyön eat,
Kuntouttavan työtoiminnan tiimiesimies,
yksilövalmentaja TyönVuoksi ry. Verkostoyhteistyö
minna.rautio@tyonvuoksi.fi
p. 0408351753

Johanna Järvelä, TaM
Moniaistinen esteettömyys toimintaympäristöissä;
tilat, tuotteet ja palvelut
Visuaalinen suunnittelu
Sosionomiopiskelija
johannajarvela@hotmail.com
p.0408489572
https://fi.linkedin.com/in/johannajarvela

Janika Holm, Muotoilija Amk
Tuote- ja palvelumuotoilu
Asiakaslähtöiset ratkaisut ja konseptointi
Luova liiketoiminnan kehittäminen
Lähihoitaja, mielenterveys, kriisi ja päihdetyö
holmjanika@gmail.com
p. 0405396173
http://www.finnishdesigners.fi/portfolio/janika.holm

 

> Hetkessä näkyväksi 

Hetkessä näkyväksi on soveltavan taiteen työpaja, jossa tuotetaan vaikuttamisvideoita ryhmän yhteisen pohdinnan tuloksena. Ryhmä ideoi yhdessä ohjaajien kanssa videoita, joilla rikotaan stereotypioita ja otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. Videoiden jokainen saa äänensä kuuluvaksi ja ideansa näkyväksi. Valmiit videot ladataan YouTube-palveluun, josta ne on helppo jakaa ja löytää.

Ikäihmisille ei ole tarjolla juurikaan soveltavaa taidetta hyödyntävää sosiaaliseen mediaan keskittyviä taidetoimintaa. Heidän äänensä jääkin helposti kuulematta digikulttuurin aikakautena. Työpajassa sosiaalialan ammattilainen ja taiteilija ohjaavat työskentelyä. Ideoinnin, käsikirjoituksen laatimisen ja toteutuksen ryhmä suunnittelee yhdessä. Taiteilijan rooli on erityisesti auttaa ideoinnissa ja rohkaista ryhmää toteuttamaan ideoitaan luovalla tavalla. Hän myös hoitaa videon kuvauksen ja editoinnin.  Sosiaalityöntekijä pitää ryhmän sisäisestä dynamiikasta huolta ja auttaa avaamaan ongelmakohtia, mikäli niitä ilmenee. Tämä mahdollistaa myös aiheiden laajemman ja luottamuksellisen käsittelyn.

Hetkessä näkyväksi -videotyöpajassa ikäihmiset ideoivat ja tekevät vaikuttamisvideoita ajankohtaisista aiheista ja valmiit videot ladataan YouTube-palveluun.

Kohderyhminä voivat ikäihmisten lisäksi olla myös mm. maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät ja muut haasteellisessa asemassa olevat ihmisryhmät. Tavoitteena on saada aikaan pysyvä vaikuttamiskanava ihmisille ja ryhmille, jotka eivät yksin pysty saamaan riittävästi sanomaansa kuuluville.

Yhdessä tiimin tuotoksesta syntyy yhteisöllisesti toteutettu video, jolla on mahdollisuus levitä maailmanlaajuisesti.

Facebook.com/hetkessanakyvaksi/

 

> Hyvän Hengen Työmaa

Hyvän Hengen Työmaa on iloa ja positiivisuutta tuottava työhyvinvointivalmennus. Hyvän Hengen Työmaalla tutkitaan työyhteisön valitsemaa teemaa keskustelun ja taidetyöskentelyn keinoin. Valmennuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja vahvistaa työyhteisössä jo olemassa olevaa hyvää ja tuottaa uusia oivalluksia. Se houkuttaa vuorovaikutukseen ja lisää yhteistä ymmärrystä. Tuotoksena syntyy myös suunnitelma seuraavista askeleista työyhteisön arkeen.

Työhyvinvointivalmennus kestää kolme tuntia ja se on suunniteltu toteutettavaksi 4-15 hengen ryhmille.

Hyvän Hengen Työmaalla työtä tutkitaan totisesti ilolla!

Tiimi:

– Tiia-Mari Aalto, kuvataiteilija

– Päivi Hoikkala, työnohjaaja STOry, henkilöstövalmentaja

– Salla Häkkänen, tuottaja

hyvanhengentyomaa.wordpress.com

hyvanhengentyomaa@gmail.com

 

> Kaverikuvakone

Kaverikuvakone on soveltavan taiteen menetelmä, joka  sopii ryhmille osallisuuden vahvistamiseen ja ryhmäyttämiseen. Siinä yhdistyy tarinallistettu kuvataidetyöskentely ja draama. Menetelmän avulla voidaan tuoda kaikki ryhmän jäsenet näkyväksi. Harjoitusten tavoitteena on ryhmäytymisen alkaminen, nähdyksi tuleminen, kohtaaminen, sallivan ilmapiirin luominen, luottamuksen vahvistaminen sekä onnistumisen vaatimuksen unohtaminen. Harjoitukset on tehty niin, ettei osallistujan taiteellisilla kyvyillä ole merkitystä. Kaverikuvakoneen voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin joko yksittäisenä työpajana tai työpajasarjana. Menetelmästä järjestetään  koulutuksia erilaisten ryhmien ohjaajille ja koulutuksen käytyään ohjaaja saa käyttöönsä menetelmämateriaalit sekä käyttöoikeuden menetelmään.

Maria Haataja, kuvataidekasvattaja, taiteen maisteri

Päivi Toivonen, sosiaaliohjaaja

Johanna Ikola, kulttuurituotannon lehtori, filosofian maisteri

https://www.facebook.com/Kaverikuvakone-419812085046725/

 

> Kuva tulee kylään

Taidesisältöinen palvelu muistisairaalle ja hänen omaiselleen.

Kuvataiteilijan kynästä syntyy muotokuva muistisairaasta ja hänen omaisestaan heidän omassa kodissaan. Kuvataiteilijan lisäksi vierailulla mukana on sosiaali-terveysalan ammattilainen, jonka kanssa piirtämisen aikana keskustellaan yhteisistä muistoista, muistisairauden mukanaan tuomista haasteista ja etsitään yhdessä voimavaroja ja ilonaiheita arkeen. Muotokuvan lisäksi työskentelemme yhdessä erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä käyttäen. Palvelun sisältö muodostuu kohtaamisessa esiin nousseiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Muotokuva  Piirrämme muistisairaasta ja omaisesta muotokuvan ensimmäisen tapaamisen (2h) aikana. Toisella vierailulla (2 h) keskustelemme valmistellun ja kehystetyn muotokuvan tuomista ajatuksista. Tapaamisen aikana käytämme lisäksi mm. seuraavia taidelähtöisiä menetelmiä:

Aarrekarttatyöskentely Visualisoimme haaveita ja voimavaroja asiakasta puhuttelevien kuvien avulla. Kuvista kootaan kaunis kollaasi, jota voi pitää näkyvillä ja siten päivittäin muistaa positiivisia asioita.

Tunnekorttityöskentely Valitaan taidekorteista itseä koskettava kuva, jonka avulla nimetään tunnelmia sekä keskustellaan niistä.

Huoneentaulu Sopii erityisesti tilanteisiin, joissa asiakkaan kommunikointikyky on alentunut tai alentumassa, edessä on hoitajan vaihtuminen tai pitkäaikaishoitoon siirtyminen. Huoneentauluun kerätään asiakkaalle tärkeitä arkisia asioita ja tapoja, jotta hän myös jatkossa saisi mahdollisimman yksilöllistä hoitoa.

Muistojen rasia Rasiaan kerätään tärkeitä hienoja muistoja herättäviä esineitä ja materiaaleja.

Lempikappaleet Kuunnellaan muistoja herättävää musiikkia ja laaditaan yhdessä soittolista, jota voi hyödyntää esim. erilaisissa juhlissa.

Tekemistä, ryhmiä, vapaaehtoisia toimijoita Valmistelemme tarpeiden ja toiveiden pohjalta infopaketin, joka sisältää tietoa alueen ikäihmisille ja muistisairaille aktivointia ja vapaaehtoisavusteista toimintaa tarjoavista tahoista.

kuvatuleekylaan@gmail.com

 

> KuvaKohtaamo – väline asiakastyön kohtaamisiin

KuvaKohtaamo on uudenlainen pelillinen ja valokuvaa hyödyntävä työväline sosiaalialan asiakastyöhön, joka soveltuu työntekijän ja asiakkaan välisiin kohtaamis- ja keskustelutilanteisiin sosiaalialalla.

Viihdyttävä, selkeä ja helposti omaksuttava työväline tukee työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutusta ja kohtaamista. Samalla se rohkaisee työntekijää ja asiakasta avoimeen kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen. Sitä voi mainiosti käyttää asiakasprosessin eri vaiheissa esimerkiksi tutustumiseen tai ajankohtaisen tilanteen kartoittamiseen.

KuvaKohtaamon avulla asiakkaalle tarjoutuu mahdollisuus kertoa arjestaan ja ajatuksistaan sekä ilmaista itseään valokuvien avulla, niitä sanoilla täydentäen. Kuvien avulla on usein helpompaa sanallistaa omaan tilanteeseen ja asiakassuhteeseen liittyviä haasteita, tunteita ja toiveita. KuvaKohtaamon pelilliset elementit motivoivat asiakasta yhteiseen työskentelyyn ja rakentavat asiakkaan ja työntekijän välistä vuorovaikutussuhdetta monimuotoiseksi.

Työntekijälle kuvan käyttö pelillisessä ympäristössä tarjoaa uudenlaista näkökulmaa asiakastyöhön ja omiin totuttuihin tapoihin toimia asiakkaan kanssa. Samalla KuvaKohtaamo-työväline tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden nojautua asiakaskohtaamisessa ohjattuun raamiin.

Kuvakohtaamo-tuotteen ja -menetelmän tuotekehitys on parhaillaan meneillään. Tuotetta kehitetään moniammatillisessa tiimissä, jossa ovat mukana sosiaalityön ammattilainen YTM Elina Hallman, valokuvaaja (VAT) ja yhteisöpedagogi (AMK) Paula Myöhänen sekä FM Soile Ollikainen, joka on toiminut asiantuntija-, kehittäjä-, tuottaja- ja koordinaattorirooleissa taiteen ja kulttuurin kentällä.

Kysy lisätietoja:

tuottaja Soile Ollikainen

kuvakohtaamo@gmail.com

puh. 040-8428694

 

> Taidelataamo  – lataa akkusi taiteella!

Tuomme työyhteisöihin positiivisia oivalluksia ja virkistystä.  Taidelähtöiset työpajamme herättelevät työyhteisön luovuutta ja auttavat tunnistamaan vahvuuksia. Akut latautuvat rennossa ilmapiirissä!

Äänimaalaus -työpaja

Äänimaalaus-työpajassa luodaan yhteinen äänimaisema ja maalataan maisema väreiksi. Työpajassa pääsee kokeilemaan äänenkäyttöä ja käsiksi luovuuteen hauskasti ja vapauttavasti.

Äänimaalaus- työpaja on oivallinen tilaisuus kehittää itseään ja työyhteisöä, rentoutua ja irrottautua arjen rutiineista.

Kesto: 3 H

Ryhmäkoko: 6-15 hlö tai sopimuksen mukaan

Paikka: Asiakkaan omat tilat tai Lapinlahden sairaala

Tuotevalikoimamme täydentyy kevään 2017 aikana, kurkkaa nettisivuiltamme uusimmat tiedot.

Tiimi:

Maria Joensuu, taideterapeutti, sosiaalikasvattaja

Iisa Karsten, sosionomi, taidetoiminnan ohjaaja

Milla Tommila, laulunopettaja, musiikkipedagogi

Yhteystiedot:

email: taidelataamo@gmail.com

p.: 0442945522

www.taidelataamo.wordpress.com

 

> Tarinapöytä  

Ikäihmisille suunnatun Tarinapöydän antimet harjoittavat muistia ja luovaa mielikuvitusta, lievittävät yksinäisyyttä ja auttavat kohtaamaan toisia ihmisiä. Taiteellinen pitopalvelumme kokkaa pieniä taidelähtöisiä herkkupaloja osallistavan pöytäteatterin keinoin. Ne tuovat iloa ja virkistystä hoitolaitoksiin, palvelukeskuksiin tai mihin tahansa ikäihmisten kokoontumisiin. Jokaisella kattauksella on oma teemansa. Aineksina käytämme musiikkia, visuaalisia virikkeitä ja yhteistä tarinankerrontaa. Mausteina ovat huumori, leikkimielisyys sekä ripaus nostalgiaa. Hoitajille tarjoamme helppokäyttöisiä puolivalmisteita, joiden avulla Tarinapöydän voi tuoda hoitolaitosten jokapäiväiseen arkeen. Listaltamme löytyy monipuolisia vaihtoehtoja erikuntoisten osallistujien kulttuurinnälkään!

Tiimin jäsenet:

Anna Arola, muusikko (AMK), yhteiskuntatieteiden maisteri

Laura Gröndahl, lavastaja, teatterintutkija (TaT)

Taina Halsvaha, sote-alan ammatillisten aineiden lehtori, kasvatustieteiden maisteri, askarteluohjaaja.

www.tarinapoyta.com

tarinapoyta@gmail.com

 

> Todellinen Minä® – todeksi tekevän taiteen toimintamalli

Muuttuva yhteiskunta luo paineita yksilölle muuttua sen mukana. Oma hyvinvointi ja sen vaaliminen sekä itsensä tunteminen ovat tärkeitä jokaiselle, jotta pysyy tässä muutoksessa mukana eikä hukkaa itseään maailman muuttuessa.

Todellinen Minä® – todeksi tekevän taiteen toimintamallin avulla autamme ihmisiä tulemaan nähdyksi omana itsenään sekä itselle että ympäröivälle maailmalle. Se vahvistaa itsetuntoa ja itsetietoisuutta sekä auttaa tunnistamaan omia rajoja ja voimavaroja. Toimintamallin avulla mahdollistetaan ihmisen todellinen minä arjen toimintaympäristöissä.

Todellinen Minä® toteutetaan ryhmässä ja siinä hyödynnetään soveltavaa taidetta erilaisissa ympäristöissä:

Todellinen Minä® – Draama  toiminnallista työskentelyä draaman työtapojen avulla

Todellinen Minä® – Luonto toiminnallista työskentelyä luonnossa hyödyntäen luonnon elementtejä

Todellinen Minä® – Kuva toiminnallista työskentelyä käyttäen kuvaa eri muodoissa

Toimintamalli soveltuu erilaisille kohderyhmille ikään, sukupuoleen tai sosiaaliseen statukseen huomiota kiinnittämättä. Toimintamallia voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten kuntoutujien kuntoutustyössä, työyhteisöjen ongelmatilanteissa, muutos- ja kriisitilanteissa olevien henkilöiden tietoisuuden lisäämisessä sekä virkistystoiminnassa.

Jokaisella ihmisellä on tarve ja oikeus tulla kuulluksi omana itsenään. Autonomian ja osallisuuden tunteen kokeminen ei ole itsestäänselvyys, mutta sen pitäisi olla meidän jokaisen perusoikeus.

Anne Peltola, TtM, fysioterapeutti

Marianna Räsänen, FM, taiteilija, draamaopettaja, tanssi-liiketerapiamenetelmien ohjaaja, improvisoija

Iita Mykkänen, kulttuurituottaja AMK

Lisätietoja Facebookissa sekä www.todellinenmina.fi

 

> Toimintavoimaa-koulutuspaketti

Tämä taiteen soveltavan käytön koulutuspaketti on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Se sopii sisällöksi esimerkiksi työyhteisön koulutuspäivään. Kokonaisuus sisältää puolen tunnin tietoiskun sekä puolentoista tunnin toiminnallisen teatteri- tai musiikkipajan. Keskusteluineen ja taukoineen koulutukselle hyvä varata aikaa kolme tuntia. Erityistä tilaa ei tarvita, huone jossa ryhmä mahtuu toimimaan riittää hyvin.

Tietoiskussa osallistujat saavat vastaukset kysymyksiin: Mitä kulttuurihyvinvointipalvelut ovat? Kenelle? Mitä hyötyä? Mistä neuvoja? Mitä palveluita alueella on tarjolla? Mitä toiminta voisi olla omassa organisaatiossamme?

Vaihtoehtoisessa teatteri- tai musiikkipajassa tutustutaan soveltavaan taiteeseen omakohtaisesti. Taidepajassa toiminnalla on aina tavoite, esimerkiksi ryhmäytyminen tai vuorovaikutuksen lisääminen. Ryhmäkoko max 25 henkilöä, tai tarpeiden mukaan räätälöitynä.

Tulossa myös Toimintavoimaa-hyvinvointipaketti.
Lisätietoa: www.toimintavoima.fi, piia.kleimola@toimintavoima.fi

> TUNNE|KEHO

TUNNE|KEHO on kuntouttavan ryhmätoiminnan muoto. Toiminnan tavoitteena on lisätä
kuntoutujan itsetuntemusta sekä ymmärrystä omien tunteiden ja kehon yhteydestä.
Uudenlaiset kokemukset omasta kehosta ja mielestä saadaan taidetta (musiikkia, kuvan
tekemistä ja draamaa) välineenä käyttäen.

TUNNE | KEHO -ryhmä tarjoaa turvallisen ympäristön ja ammattilaisten tuen uusien asioiden
harjoitteluun.
Ryhmän tapaamisten teemat liittyvät keholliseen aistimiseen; näkö, kuulo, liike, tunto ja
tasapaino.
Prosessin punainen lanka on oman kehokartan tekeminen. Kehokartan avulla opitaan
tunnistamaan ja tiedostamaan omia tuntemuksia uudella tavalla. Tämä edesauttaa
tunteiden ilmaisun ja säätelyn kehittymistä.

TUNNE | KEHO -työryhmä
Ira Hynninen-Sundelin (toimintaterapeutti, ryhmätaideterapeutti, artenomi)
Minna Högbacka (teatteri-ilmaisun ohjaaja)
Minna Nivala (psykiatrinen sairaanhoitaja, kuntoutuksen ohjaaja ja
-suunnittelija,ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti ja nepsy-valmentaja)
Anni Eveliina Pellikka (opettaja, ryhmätaideterapeutti, artesaani)
Tiinapriitta Savela (musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi, muusikko)

TUNNE | KEHO -ryhmän osallistujat:
”Aina ryhmän jälkeen on olo ollut energinen ja vapautunut”
”Sain ryhmässä kosketuksen uudenlaisiin tunteisiin ja uskalsin myös tuoda niitä esille”
”Pystyin haastamaan itseäni ja menemään välillä myös ep mukavuusalueille.”
“ Tällä on ollut jopa ihan ‘lääkinnällinen’ vaikutus. “
Yhteystiedot
Sähköposti: tunnekeho@gmail.com
Facebook: TunneKeho menetelmä

 

> Voimavaatetyöpaja

Voimavaatetyöpajassa asiakkaat suunnittelevat ja toteuttavat itselleen omaa persoonaansa ilmentävän vaatteen, joko tuunaten vanhaa tai luoden kokonaan uutta. Lopputulos voi olla mitä tahansa: käyttövaate, fantasia-asu, asukokonaisuus tai asuste. Työmenetelminä käytetään mm. ompelua, neulomista, värjäystä ja kankaanpainantaa.

Pajatyöskentelyn päätteeksi jokainen asiakas valokuvataan omassa voimavaatteessaan valitsemassaan ympäristössä, siten kuin hän itse haluaa tulla nähdyksi. Tekstiilitaiteen ja valokuvan keinoin tehdään näkyväksi jokaisen omaa, ainutlaatuista sisäistä voimaa.

Voimavaatetyöpaja on suunnattu ensisijaisesti kuntouttavassa työtoiminnassa tekstiilipajoilla työskenteleville henkilöille, mutta se soveltuu myös muille kohderyhmille.

Tiimi:

Anu Kudjoi, ompelijakisälli, tekstiiliartesaani, batikkitaiteilija

Minna Mänttäri, taiteilija, kulttuurituottaja ja valokuvaaja (voimauttavan valokuvan perusteet-tason koulutus)

Tilaukset ja tiedustelut:

Anu Kudjoi / anu.kudjoi@gmail.com / 045 8544 544

Löydät meidät myös Facebookista nimellä Voimavaate-menetelmä

 

Vuoden 2015-16 valmennuksessa kehitetyt taidepalvelut

> Buduaariooppera

Oopperadiiva Marita Mallas laittautuu pukuhuoneessa esitykseensä. Äkkiä hän huomaa olevansakin yleisön edessä. Huumoria pulppuava esitys tuo oopperan tutuksi kaikille. 45 minuutin aikana yleisö osallistuu kuin huomaamattaan dialogiin, rytmiin ja äänenkäytön harjoituksiin sekä pääsee nauttimaan ammattilaulaja Sirpa Hynnisen esityksistä. Esityksessä puretaan oopperaan liittyviä ennakkoluuloja sekä elitististä leimaa musiikin laadusta tinkimättä. Buduaariooppera on kehitetty yhteistyössä sote-alan ammattilaisen kanssa ja sitä voidaan räätälöidä kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Yhteys: sirpa.hynninen@gmail.com, 050 309 63 16

> Arvokas elämä -raptyöpaja

Ikäihmisille suunnatussa työpajassa tempaudutaan rytmisen lausumisen maailmaan. Osallistujat pääsevät sovittamaan tarinoitaan rap-sanoituksiksi ja esittämään niitä muille. Yhdessä tekeminen virkistää arkea, luo onnistumisen kokemuksia ja antaa mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Työpajassa (1-2 h) rap-kirjoittamiseen syvennytään lausumisharjoitusten ja riimittelyn kautta. Selkeän rap-taulukko -menetelmän avulla jokaisen on helppo päästä mukaan. Lopuksi kirjoitetaan yhdessä oma rap-teksti, joka jää osallistujille muistoksi.
Jokainen työpaja suunnitellaan ryhmän toiveet huomioiden. Ryhmän esitys voidaan myös äänittää ja tuottaa rap-kappaleeksi.

Yhteys: rappilahde@gmail.com // www.rappilahde.wordpress.com // 040 512 7265

> Elmeri osallistaa – Eläinavusteinen osallistava musiikkiteatteriesitys

Elmerin osallistava eläinavusteinen musiikkiteatteriesitys on suunnattu ikäihmisille. Osallistamisen ja muistelun kautta virkistetään muistia ja luodaan yhteinen sosiaalinen tapahtuma. Tarina sijoittuu 1950-luvun alun Suomeen, arkeen ja juhlaan, päättyen lavatansseihin, missä soi nuoruuden sävelmät. Arjen kuvausta elävöitetään radion äänimerkeillä ja kosketeltavien työkalujen välityksellä. Työviikko päättyy saunomiseen, jonka jälkeen siirrytään tanssilavalle. Musiikki- ja lauluesitykset luovat tangon taikaa ja tuovat muistot lähelle.

Esityksessä mukana oleva koiranäyttelijä Elmeri on koulutettu eläinavusteiseen toimintaan ja Elmeriä on mahdollista silittää esityksen jälkeen toteutuvassa kahvitteluhetkessä, jossa kahvin ja seurustelun lomassa pyöritellään kahvimyllyjä.

Esitys on tilattavissa hoitolaitoksiin, palvelutaloihin ja sen pienen kokoonpanon vuoksi jopa asiakkaan kotiin.

Yhteys: pmhoas@utu.fi

> Ensitaide (First Art) – taiteesta tie tunnetason toipumiseen

Elämäntilannekriisissä oleva ihminen on sisäisessä kaaoksessa ja hukkaa elämänhallintansa; alkuvaiheessa auttavat tahot keskittyvät pitkälti käytännön järjestelyihin. Tunteita ei käsitellä; ne eivät löydy tai ovat sekasortoisessa tilassa; toipuminen ja todelliset ratkaisut siirtyvät.

Ensitaide auttaa taidelähtöisin ja hyvinvointivaikutteisin menetelmin hädässä olevan ihmisen kosketukseen tunteisiinsa ja siten hahmottamaan paitsi menneisyyttään myös tulevaisuutensa mahdollisuuksia. Henkilökohtaisten ratkaisujen selvenemisen lisäksi ryhmässä työskentely tarjoaa vertaistukea pidemmäksikin aikaa elämässä.

Ihminen hyötyy jo sinällään tästä ensiapuluonteisesta taideinterventiosta – itsetuntemus ja elämänhallinta paranevat – tai hän rohkaistuu sen ansiosta hakemaan jatkoapua: ohjantaa, terapiaa, koulutusta…

Kehittämämme palvelutuote toimii tulevan Itä-Suomen Sote-alueella laaja-alaisesti sosiaali- ja terveystoimen käytettävissä – asiakaslähtöisesti, nopeasti ja joustavasti rakenteellisena osana kokonaishoitoa. Kohdeasiakkaamme on elämäntilanteessaan kriisissä tai syrjäytymisvaarassa oleva ihminen; tilaajaorganisaatio hyötyy paitsi suoraan asiakkaansa saamasta ”ensiavusta” myös henkilökunnalle tarjoamastamme osallistavan taiteen kokemuksesta ja tarvittaessa koulutuksesta (toivomme aina jonkun henkilökunnasta olevan työpajassamme mukana).

Ensitaidetiimiimme kuuluu kaksi työntekijää, jotka työskentelevät parina. Molemmilla on ennen lasi- ja keramiikkataiteen artenomikoulutusta vuosia kestänyt kuvataiteellinen perehtyminen erilaisiin tekniikoihin ja useiden materiaalien käyttökokemus; toinen on yli kolmekymmentä vuotta mielenterveyskentällä laaja-alaisesti työskennellyt psykiatri ja psykoterapeutti ja toinen juuri valmistumassa oleva toimintaterapeutti. Työntekijät ovat kiinnostuneita ihmisistä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja heillä on halu auttaa ja vaikuttaa. Vaikka erotumme osallistavan taiteen tarjoajien joukosta laaja-alaisuutemme ja kokemuksemme kautta ja voimme toimia oman tiimimme varassa, teemme tarvittaessa mielellämme poikkitaiteellista yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa.

Ensitaide tarjoaa nopeaa ja intensiivistä tunnetason toipumiseen tähtäävää ensiapua, joka koostuu suhteellisen lyhyellä ajanjaksolla toteutetuista viidestä perättäisestä – pääasiassa kuvataidelähtöisestä – työpajakerrasta. Työskentelytapa pyrkii hyödyntämään eri aistikanavia monipuolisesti. Aluksi ennen työpajakertojen aloittamista on yksilökohtainen psykiatrin puoli tuntia kestävä haastattelu ryhmään osallistujille työskentelyturvallisuuden takaamiseksi, luottamuksen synnyttämiseksi ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseksi. Noin kaksi tuntia kestävistä tapaamiskerroista (sisältävät työpajan jälkeisen yhteispalaverin henkilökunnan kanssa) muodostuu jatkumo, joka on suunniteltu suljetuille ryhmille. Jokainen työpaja koostuu virittäytymisestä, itse toiminnasta, omasta tulkinnasta ja sen jakamisesta ryhmässä sekä loppukeskustelusta. Järjestämme myös kertaluonteisia työpajoja avoimille ryhmille. Tuotteemme on modifioitavissa tarvittaessa myös harvempifrekventtisenä jatkohoidoksi. Tulemme kohdeasiakkaan/tilaajaorganisaation luo tai voimme järjestää itse tilan työpajoille.

Meillä on pilottihankkeidemme Kuopion Ensi- ja turvakodissa keväällä 2016 perusteella näyttöä palvelutuotteemme asiakaslähtöisesti positiivisesta vaikuttavuudesta, josta voimme kertoa halutessanne enemmän.

Jos olette kiinnostuneita uudentyyppisestä ensiapuluonteisesta ja intensiivisestä palvelutuotteestamme, alla yhteystiedot.

Yhteys: Riitta Walle psyk. el./psykoterapeutti/taiteilija (p. 0503418920; riitta.liisa.walle@gmail.com) tai Jenni Klein toimintaterapeuttiopiskelija (valmistuu kesällä 2016)/taiteilija (p. 0407171677; jenni.klein@hotmail.com)

> Killanrakentajat – vaikutetaan yhdessä

Luonnostaan luovaa

Taidekollektiivi Killanrakentajat innostaa luovuuteen ja omaan elinympäristöön vaikuttamiseen. Hahmotus-työpajasarja edistää myönteistä kanssakäymistä ja kestävää kasvua. Räätälöimme palvelun vähintään kahdesta kolmen tunnin työpajasta. Aluksi hahmotellaan ryhmän tarpeet ja virittäydytään yhteistoimintaan taiteen avulla. Johdatamme osallistujat myös permakulttuurin perusteisiin ja ympäristöön liittyvien merkitysten syventämiseen. Lopuksi kootaan esiin tulleet asiat suunnitelmaksi seuraavaa tapaamista varten.

Toisella kerralla perustetaan hedelmäpuun, marja-pensaiden ja monivuotisten kasvien taimista orgaaninen kokoontumistila, kasvikilta. Vaihtoehtona istuttamiselle tarjoamme henkistä killanrakennusta – tuemme ryhmää hahmottamaan vahvuuksiaan ja luomaan hyödyllisiä vuorovaikutussuhteita.

Yhteys: tuomas.karisto@gmail.com, p. 040 367 8352

Killanrakentajat on Facebookissa, tervetuloa!

 

> Mielen metsä

Mielen metsä on luontokuvaryhmä seksuaalista väkivaltaa kokeneille naisille. Se sisältää valokuvausretkiä metsään, luontokuvien katsomista ja keskustelua. Luonto tarjoaa kielen kipeillekin kokemuksille. Valokuvaamisen keinoin kuvaamme erilaisia tunteita ja teemme omia voimavaroja näkyvämmiksi. Ryhmässä tehtävät harjoitukset vahvistavat luontoyhteyttä, itseilmaisua ja läsnäoloa omassa kehossa. Ne antavat osallistujille mahdollisuuden katsoa itseään lempeämmin.

Kuvatessa keskitymme sisältöihin ja tunnelmaan, emme kuvaustekniikkaan. Osallistujilla tulee olla omat kamerat. Ryhmä ei sovellu akuutin kriisin ensivaiheessa oleville. Ryhmäkoko on 6-8 henkilöä. Kokoontumisia on 5 x 2 tuntia. Kurssi voidaan toteuttaa sovellettuna myös muille sosiaali- ja terveyspuolen asiakasryhmille.

www.luonnonvalo.fi 

 

> Osasin – draamaa vangeille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Osasin on palvelu, joka on suunnattu erityisesti vangeille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelu käsittää 10 tunnin draamatyöpajakokonaisuuden, joka jaetaan tilaajan tarpeiden mukaan eri päiville.

Työpajoissa käsitellään toiminnallisesti ihmisen eri rooleja, eli sitä, että eri tilanteissa ja eri ihmisille meillä on eri merkityksiä ja tehtäviä. Tavoitteena on, että osallistujat näkevät itsensä ja toiset entistä monipuolisemmin. Jo työpajoihin osallistuminen tukee tätä tavoitetta: työpajassa saa olla ja ajatella hetken aikaa eri tavalla kuin muulloin.

Draamassa rohkaistaan luovuuteen ja hyväksymiseen. Se vahvistaa osallistujien itseluottamusta ja positiivista suhtautumista asioihin.

Yhteys: maria.korkatti@gmail.com, 044 292 0272  ja sannakniemi@hotmail.com, 040 708 5015

> Red Herring Collective

Red Herring Collective tarjoaa erilaisille ryhmille Urbaaniharhailu-workshoppeja, jotka innostavat yksilöä näkemään muutoksen mahdollisuuden. Urbaaniharhailussa osallistujilla on tilaisuus eksyä ja harhailla luvan kanssa. Näin on mahdollista löytää uusia merkityksiä ympäristöstä ja myös itsestään.Workshopeissa tutkitaan omaa elinympäristöä eri menetelmin: aistien, tunteiden, kuvittelun ja visualisoinnin kautta. Toiminta on ekologista, humoristista ja poikkitaiteellista ja tähtää siihen, että yksilöllä on enemmän itseluottamusta, sosiaalisia taitoja, uskoa muutoksen mahdollisuuteen ja näköaloja tässä hetkessä elämiseen.

Käytännössä Urbaaniharhailu koostuu kolmesta workshopista, jotka linkittyvät ympäristökontekstillaan tiiviisti toisiinsa. Ne toteutuvat ajallisesti peräkkäin, luoden materiaalia toinen toisilleen. Workshopeissa tutkitaansiis samaa ympäristöä eri menetelmin, sisältäen mm. psykomaantiedettä, veistosinstallaatioita ja valokuvausta.

Workshop-sarja päättyy yhteisen näyttelyn toteutukseen.

Yhteys: redherringcollective@gmail.com

 

> Sunshine! Workshops

Sunshine! on toiminnallinen, osallistava ja yhteisöllisyyden tunnetta vahvistava taide- workshop-sarja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea oman elämänpolkunsa löytämiseen.

Taide- ja sosiaalialan ohjaajat Meeri & Macoumba auttavat nuoria tekemään toiveensa näkyväksi, rennossa ja hyväksyvässä ilmapiirissä maalaus- ja kohtaamistaiteen avulla. Workshop tarjoaa mahdollisuuden luottaa omaan itseen ja omiin kykyihin, vahvistaen ja motivoiden kohti opintoja, työtä ja elämänhallintaa.

Nuoret luovat workshopin aikana yhteisöllisen ja pysyvän taideteoksen julkiseen tilaan. Sunshine! herättää toiminnan ja onnistumisen kipinän.

Yhteys: viskariperttu@icloud.com / 050 588 3082 / https://sunshineworkshops.wordpress.com

 

> Tarinakaruselli – digitaalinen sanataidepeli

Tarinakaruselli on kehitteillä oleva mobiilipeli, joka houkuttelee askel askeleelta luomaan sekä omia että yhteisiä tarinoita. Pilottivaiheessa painottuivat vanhustyön tarpeet. Luottamusta ja vuorovaikutusta rakennetaan tarinoiden jakamisen ja yhteisten kokemusten avulla. Peli tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen. Tarinakarusellin tavoitteena on madaltaa kynnystä käyttää nykyteknologiaa mm. vanhustyössä taiteellisen ja leikillisen toiminnan siivittämänä. Tarinakarusellin puitteissa tarjotaan työpajoja, joissa koulutetaan eri alojen ammattilaisia käyttämään peliä asiakastyössään. Sanataidepajat ovat jo nyt tilattavissa. Jatkossa peli kehittyy hyödyntämään odotusaikoja ja välitiloja. Yksityisen ja intiimin mobiilitodellisuuden avulla voi luoda uudenlaista, modernia yhteisöllisyyttä jakamalla kokemuksia vastaavassa tilanteessa olevien kesken. Sanataide ja peli ovat mukana elämän liikkeissä, kuten terveysasemien odotustiloissa, lääkäriasemien auloissa ja liikenteen solmukohdissa. Peli kannustaa luovuuteen ja taiteeseen, yhdistää huvin ja hyödyn. Se tarjoaa haastavan leikkikentän aikuisellekin. Omasta tarinasta tulee osa yhteisön kudelmaa, yhteistä kertomusta. Tarinakaruselli on ensimmäinen osa pelisovelluskokonaisuutta, joka laajenee monitaiteiseksi sekä eri ikä- ja kohderyhmiä palvelevaksi ja yhdistäväksi tuoteperheeksi. Mobiilipelin ympärille kokoontuvat pääsevät tuottamaan taidetta omista lähtökohdistaan käsin, ammattitaitoisesti rakennettujen ja taidetyöskentelyn aloittamisen kynnystä madaltavien harjoitusten avulla.

Työryhmäämme kuuluu taidekasvattaja Nea Kukkonen, tuottaja Mervi Leivo sekä päiväkeskusohjaaja Minna Yli-Karjanmaa.

Sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja, FM Nea Kukkonen on työskennellyt monipuolisesti eri ikä- ja erityisryhmien kanssa. Ikuisena innostujana ja uusiin haasteisiin uppoutujana hän on opiskellut niin kirjallisuutta ja kirjoittamista, kirjallisuus- ja luovuusterapioita kuin osallistavan taiteen tuotantoa. Pedagogisissa opinnoissaan Nea on perehtynyt osallistaviin ja luoviin opetusmenetelmiin sekä verkkopedagogiikan mahdollisuuksiin. Yhteisöllisen sanataiteilun terapeuttiset merkitykset ovat innostaneet hänet myös tutkimuksen tekoon. Nea Kukkonen vastaa Tarinakarusellin sanataiteellisesta sisällöstä. Sosionomi (amk), FM Minna Yli-Karjanmaa toimii työryhmän sosiaali- ja terveysalan asiantuntijana ja on myös kiinnostunut pelin sanataiteellisesta sisällöstä. Minna työskentelee ohjaajana Väinönkadun päiväkeskuksessa Jyväskylässä. Työssään hän pitää tärkeimpänä tehtävänään luovuuteen innostamista sekä taide-elämysten tarjoamista vanhusasiakkailleen. Työryhmän tuottaja Mervi Leivo on valmistunut Kulttuurituottajaksi (amk) vuonna 2000 ja Mediatuottajaksi (yamk) 2014. Tuottajakoulutusten lisäksi hänellä on ammatilliset tutkinnot sosiaalialalta ja liiketaloudesta. Työtehtäviensä ohella hän on ollut edistämässä taidelähtöisten menetelmien juurruttamista ja kulttuurin saavutettavuutta mm. vanhusten palveluja tuottavien yksiköiden kanssa. Yhteistyötä nykytanssiryhmä Myrskyryhmän kanssa hän on tehnyt 2000-luvulta lähtien. Myrskyryhmä on erikoistunut kulttuuriseen vanhustyöhön. Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen puitteissa syntyneen työryhmän kanssa tiiviissä yhteistyössä toimii pelialan asiantuntija, New Media Designer Mona Taponen. Joukkoomme on liittynyt myös graafikko Elina Penninkangas.

Yhteys: www.tarinakaruselli.fi / 045 357 9354.

 

> Tarmo – taiteella työhyvinvointia

TARMO työpajoissa mukaansatempaavan taidetyöskentelyn sekä ajattelu- ja toimintamalleja muokkaavien NLP-harjoitteiden kautta yrityksen työntekijät ja tiimit löytävät uusia näkökulmia yksilön ja työyhteisön toimintatapoihin. Toteutamme työpaikallanne juuri teille räätälöidyn työpajasarjan. Peruspaketti sisältää 3 x 2 tunnin työskentelyn 6-10 osallistujan ryhmissä, joissa teemoina ovat työyhteisönne esiin nostamat asiat. Ohjaajina ovat ryhmätoimintaan erikoistuneet taide- ja sosiaalialan ammattilaiset. Lupaamme rentouttavaa yhdessäoloa taidetyöskentelyn parissa sekä oivalluksia ja uutta intoa työn tekemiseen! Toteutamme myös TARMO työhyvinvointipäiviä upeassa Villa Järvelässä, Littoistenjärven rannalla.

Tuodaanko TARMO myös teidän työpaikallenne?

Yhteys: Sari Kumpula, tuottaja AMK / kumpulas@gmail.com / 040 777 8049

www.taidetarmo.blogspot.fi

> Terveisiä täältä kotoa

Elämäntarinoita ja ITE-runoja lyhytelokuvien avulla!

Terveisiä täältä kotoa on toimintamalli, jossa viedään osallistavaa sana- ja elokuvataidetta koteihin. Osallistujat kirjoittavat ohjatun prosessikirjoittamisen avulla elämäntarinoistaan ja -kokemuksistaan ITE-runoja, joiden pohjalta kuvataan pieniä lyhytelokuvia. Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille.

Runo sekä etäännyttää, että tuo lähelle. Runoelokuvissa toteutetaan osallistavaa työtä ja kohdataan taiteen avulla rohkeasti, runontekijän omalla yksityisellä alueella. Uskomme kuulluksi tulemisen voimaan. Toiminta tuottaa henkistä hyvinvointia taidelähtöisen, omaehtoisen prosessin avulla.

Nettisivut: https://www.facebook.com/TERVEISI%C3%84-T%C3%84%C3%84LT%C3%84-KOTOA-997174500351022/

Yhteys: Meiju Mertanen, 050 347 6556, terveisiataaltakotoa@gmail.com

 

> Tomeran osallistavat taidetyöpajat

Kulttuurityöryhmä Tomera tarjoaa osallistavan taiteen työpajapalveluita Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Palvelumenustamme löytyy monitaiteellisia työpajoja koru- ja tekstiilitaiteesta tanssi-ilmaisuun. Tavoitteenamme on lisätä ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia taidelähtöisten menetelmien ja yhdessä tekemisen ilon kautta. Hyvinvointipalveluja tarjoamme kaikille kohderyhmille, sekä tilaajan asiakkaille että henkilökunnalle. Työpajoja on kertaluonteisista pidempikestoisiin. Toiminnassamme ohjauksen määrää lisätään asiakkaan tuen tarpeen mukaan. Jokaisesta työpajasta vastaa aina työpari, joista toinen on sosiaali- tai kasvatusalan ammattilainen ja toinen taiteilija. Huolehdimme kaikesta aina suunnittelusta materiaalien hankintaan.

Yhteys: taidetomera@gmail.com; 040 517 4125 / Anna-Maria Kaustola

 

> Unelmaretki -draamatyöpaja

Ikäihminenkin haaveilee!

Draamatyöpaja on suunnattu palveluasumisyksiköissä asuville vanhuksille. Unelmaretkellä etsitään toiveita ja haaveita matkalaukusta ja keksitään löydöistä fiktiivisiä tarinoita. Tarinat tehdään näkyväksi draaman keinoin ja niistä jää osallistujalle konkreettinen muisto kuvan ja tarinan muodossa. Jokaiselle ryhmälle räätälöidään yksilöllinen matka osallistujan toimintakyvyn mukaan. 5-7 osallistujan ryhmä kokoontuu viisi kertaa. Unelmatyöskentely vahvistaa osallistujien uskoa omiin voimavaroihin ja auttaa elämän mielekkyyden löytämisessä. Unelmaelämykset tuovat palvelutalon arjessa iloa ja ideoita sekä asukkaille että hoitohenkilökunnalle, kun vuorovaikutus paranee ja hyvinvoinnin kokemukset vahvistuvat draaman keinoin.

Varaa vanhukselle lippu unelmaretkelle!

Yhteys: saara.suomaki@gmail.com

 

> Viriketaiteilija

Tarjoan innostavia ja osallistavia musiikki- ja nukketeatterituokioita. Minulla on läheistä kokemusta toimia ikäihmisten parissa. Luon ikäihmisten kanssa toimiessa tilan, jossa voi olla läsnä kuunnellen tai osallistuen. Innostan ilmeikkäällä viestinnälläni osallistumaan. Kohderyhmänäni ovat ikäihmiset ja heidän kulttuurillisten tarpeiden huomioiminen ja toteutus. Taiteellista koulutusta minulla on muun muassa musiikkiteatteri- ilmaisusta, klovneriasta, naamionäyttelemisestä, draaman käytöstä, fyysisestä teatterista. Olen tehnyt nukketeatteria ja valmistun nukketeatterikasvattajaksi. Tahtotilanani on tehdä myös ikäihmisten kanssa iloista osallistavaa ja voimaannuttavaa nukketeatteria.

Yhteys: viriketaiteilija@gmail.com / 04 0533 7479

Uutiset